Svar: Remiss avseende Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77

 

Läs remissen:  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/182035

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Utredningen beskriver och tydliggör hur ansvaret ska fördela sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer och analyserar och lämnar förslag på hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein