Svar: Remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Föreliggande rapport utvärderar tänkbara förbättringar och försämringar med att införa generisk förskrivning ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Läkemedelsverket (LV) ska även ge en rekommendation om generisk förskrivning bör införas i Sverige eller inte.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson