Svar: Remiss avseende Nya villkor för Public Service, SOU 2012:59

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I betänkandet presenteras förslag inför en ny tillståndsperiod för Public Service som startar 2014. Ökade krav när det gäller tillgänglighet, ett bredare speglingsuppdrag samt en utvecklad mer systematisk dialog med funktionshindersorganisationerna finns bland förslagen.
Observera att kapitel 6 med tillhörande författningsförslag som handlar om avgift för Public Service undantas remissbehandlingen. Regeringen har meddelat att de avser att återkomma med ett nytt beslutsunderlag om hur radio- och tv-avgiften bör vara utformad..

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren