Remiss avseende Öppet samråd om en europeisk tillgänglighetslag

Handikappförbunden har sammanställt ett svar på EU:s öppna samråd om en europeisk tillgänglighetslag och synpunkter från medlemsförbunden skulle vara oss tillhanda senast den 2012-02-21!

Läs Handikappförbundens svar 

EU:s öppna samråd kan besvaras av organisationer och individer via en webbenkät senast 2012-02-29

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Obs! Alla medlemsförbund och enskilda medlemmar kan svara på EU:s enkät som är på engelska. Handikappförbundens svar kommer att diskuteras på nätverket för Europafrågor Europaforum tisdagen den 21 februari kl  10.00-15.00  i OBS!!! Ändrad plats till Dyslexiförbundet FMLS:s lokaler på Solnavägen 100 i Solna. Frågan om vårt svar på Öppna samrådet startar 13.00  Deltagande på Europanätverkets möte anmäls till Roger Marklund.

Sammanfattning

I november 2010 presenterade EU en funktionshindersstrategi för 2010-2020 som innehåller förslag att använda lagstiftning och standardisering för att optimera tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och äldre. EU-kommissionens arbetsplan för 2012 refererar till ett förslag till direktiv som kallas för en europeisk tillgänglighetslag. Kommissionen vill i det öppna samrådet undersöka fördelarna att på laglig väg förbättra den inre marknaden för tillgängliga varor och tjänster genom koppling till standarder och bättre användning av offentlig upphandling.

Den europeiska funktionshindersrörelsen genom European Disability Forum vill också ha synpunkter på situationen i medlemsländerna när det gäller lagstiftning och uppskattning av hur långt tillgänglighetsarbetet har kommit i respektive land. Kontakta handläggare för mer underlag.

Bakgrund och länk till EU:s enkät: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren