Svar: Remiss avseende Översyn av tryck- och yttrandefriheten, SOU 2012:55

Läs remissen

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Yttrandefrihetskommittén har arbetat fram ett utkast till en samlad ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). Ambitionen har varit att göra regleringen av yttrandefriheten så teknikoberoende som möjligt.

Ett antal frågor som har väckts inom kommittén har av tidsskäl inte kunnat analyseras djupare eller blivit föremål för närmare överväganden. Särskilt kan nämnas frågan om meddelarskydd för anställda inom privat verksamhet som finansieras med offentliga medel och frågan om att utvidga bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att omfatta även transpersoner respektive personer med funktionsnedsättning.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren