Svar: Remiss avseende promemorian Förslag om utbildningsgaranti i Gymnasieskolan

Läs remissen

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Denna promemoria innehåller
förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Den innehåller även förslag till
ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039). Ändringarna i förordningen utgör
följdändringar av förslagen till ändringar i skollagen.

I dag finns ett bristande
skydd när det gäller rätten att fullfölja sin utbildning för elever vid
fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Som en extra säkerhetsventil
föreslås nu vissa ändringar i regelverket för att elevernas rätt att fullfölja
utbildningen ska tryggas.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg