Remiss avseende Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (dnr 2013:00009)

Läs konsekvensutredning remissversion

Läs remissversion  

Läs remissversion SKOLF

Läs Handikappförbundens svar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 2013-04-19!

Nätverket barn, familj och skola har möte den 18 april och kan då lämna synpunkter som Annika Åkerberg sammanställer.

Sista svarsdatum

OBS Kort remisstid. Remissyttranden ska lämnas till Skolverket via mail till forskola.grundskola@skolverket.se senast 2013-04-30

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Vi har konstaterat  att råden inte understryker grundskolans ansvar att ge stöd. I alternativrapporten konstaterar vi att elevökningen i särskolan ökar och att bristande resurser i grundskolan aldrig får vara en orsak till att elever felplaceras i särskolan. Just det perspektivet skulle kunna stärkas i de allmänna råden.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Åkerberg
Tel: 08-546 404 47