Svar: Betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

Remiss

 

Sammanfattning

Uppdraget har bestått av två delar. Den första delen har handlat om att bedöma om lagstiftningens intentioner följs i försäkringsbolagens praktiska tillämpning av den principiella rätten att teckna en personförsäkring, så kallad kontraheringsplikt, som infördes 2006.

Den andra delen av uppdraget har gått ut på att utredningen, utifrån sin kartläggning och analys, ska överväga behovet av reformer. Uppdraget har inneburit att utredningen ska lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som krävs, om utredningen bedömer att det finns ett sådant behov.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein