Svar: Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader

Läs remissen här

Sammanfattning av remissen:

Boverket föreslår nya föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader. Författningsförslaget preciserar utformningskraven i 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 4 § plan- och byggförordningen (2011:338) på tillgänglighet och användbarhet samt de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § första stycket 8 PBL och 3 kap. 18 § PBF på tillgänglighet och användbarhet.

Den 1 juli 2024 ska en helt ny byggregelmodell börja gälla. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Den innebär att allmänna råd och hänvisningar till standarder helt och hållet försvinner. Istället får samhällsbyggnadsbranschens aktörer ett ökat ansvar för att genomföra riskanalyser och verifiera att byggherrarnas lösningar lever upp till det nya regelverket.