Svar: En funktionhinderspolitik för ett jämlikt samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

”I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i rapporten. Remissen är begränsad till Del II Förslag i rapporten. en sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.”

Remissmöte 8 november 13.30 – se kalendariet.

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

”Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om att ta fram förslag på en ny struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet.

Förslagen som lämnas i rapporten avser att skapa en enklare utformning av genomförandet av politiken och styrningen av densamma. Riksdag och regering behöver tydligt signalera att funktionshinderspolitiken är viktig för samhällets hållbara utveckling och för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och i arbetet med FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Förslagen om en funktionshinderspolitik för samhället omfattar två huvuddelar. Den första delen innehåller förslag som MFD föreslår att regeringen lägger fram till riksdagen att besluta om. Den andra delen är förslag som myndigheten föreslår ligger till grund för en ny regeringsbeslutad strategi.”

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren