Svar: Remiss: En svensk strategi för standardisering

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

En nationell strategi för standardisering hjälper stat, näringsliv, intresseorganisationer, standardiseringsorgan och forskning att använda standarder och standardisering för att stärka landets konkurrenskraft och skapa samhällsnytta.

Bifogat strategiutkast är framtaget på uppdrag av Sveriges Standardiseringsförbund. Texten är det sammanfattade resultatet från ett trettiotal djupintervjuer och en workshop. Arbetet har bedrivits med målsättningen att låta så många olika intressen som möjligt komma till tals. Som ett sista steg i utvecklingsarbetet ges nu, genom denna remiss, en bredare grupp intressenter en möjlighet att påverka strategins innehåll.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren