Svar: Frågelista till FN:s övervakningskommitté

Funktionsrätt Sveriges hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Ett remissmöte kommer att hållas den 2 maj 2018 klockan 13.00-16.00.

Länk till anmälningsformuläret.

Frågor kopplade till vissa artiklar kommer att tas upp i nätverk för medlemsförbund kopplade till prioriterade områden under april månad samt på ordförandemöte i maj

Sammanfattning

Funktionsrätt Sverige ska ta fram förslag till frågor som ska ställas till Sverige inför regeringens nästa rapport om genomförande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Frågelistan som ska omfatta artiklarna 1-33 fastställs av FN:s övervakningskommitté för konventionen vid nästa mötet i augusti/september 2018 i Geneve. Regeringen har sedan ett år på sig att besvara frågorna i en rapport.

Vi planerar att ta fram ett dokument som består av cirka 1-2 korta stycken med bakgrund samt 3-5 förslag till frågor per artikel.

Koppla helst synpunkter till en viss artikel i Funktionsrättskonventionen. Ge gärna bakgrundsfakta med länk till källa och förslag till fråga/frågor som ska riktas till Sverige.

Bakgrund
Sveriges regering har valt att den förenklade rapporteringsproceduren inför nästa rapportering till övervakningskommittén för Funktionsrättskonventionen. Det innebär enkelt uttryckt att kommittén fastställer en frågelista (List of Issues Prior to reporting) innan regeringen ska skriva sin rapport. I samband med Sveriges första rapport fastställdes frågelistan efter rapporten. Förhör och rekommendationer till Sverige lämnades i april 2014. Sverige kommer att förhöras nästa gång tidigast i början av 2020, men med tanke på den överbelastade kommittén är det möjligt att det tar längre tid.

Funktionsrättsorganisationer uppmuntras starkt att skicka underlag med förslag till frågeställningar inför beslut i kommittén. Underlagen har stor betydelse för vilka frågor kommittén kommer att ställa. De kan också ses som ett första steg i arbetet med att ta fram en alternativrapport inför förhöret med FN.

Funktionsrätt Sverige är sammankallande för denna konvention i ett nätverk för andra organisationer inom FN-förbundet vilket gör att vi även kommer att ta emot inspel från andra organisationer. Vi har inlett samarbete med Lika Unika för att liksom vid det första förhöret i FN agera samlat. Eftersom underlaget vi ska skicka in till är begränsat i omfång och ska täcka in alla artiklar så är det den sammankallande organisationen som beslutar om prioriteringar och sedan bjuder in fler organisationer att ställa sig bakom rapporten. Detta behöver vara klart innan sommarsemestrarna.

Inspiration 
Övervakningskommitténs dokument som beskriver process och frågelista utan koppling till ett specifikt land, snabböversatt till svenska, kan användas som inspiration.

Australiens funktionsrättsorganisationers inspel till frågelista (på engelska)
och
den lista kommittén beslutade om (på engelska)

Information om konventionen, rekommendationer och rapportering till FN finns på webben i projektet Från snack till verkstad. Det går också bra att lämna synpunkter direkt på webbplatsen.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren