Svar: Remiss: Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20

Missiv

Remiss

 

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.

I detta delbetänkande behandlas frågor om

  • hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel
  • hantering och prissättning av licensläkemedel
  • prissättning av extemporeläkemedel

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) och Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23).

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten