Remiss om betänkandet Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Läs remissen 

Läs missivet

Läs Handikappförbundens remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 5 augusti 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Justitiedepartementet senast den 19 augusti 2013.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Justitiedepartementet har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Åkerberg