Remiss om EDFs förslag till alternativrapport om implementeringen av FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning

EDFs förslag till alternativrapport om implementeringen av  FN konventionen

till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vårt remissvar och

våra inkl. våra medlemsförbunds synkunkter inskrivna i EDFs förslag till alternativrapport

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 10 september 2014!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till European Disability Forum senast 15 september 2014

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

EDF har tagit fram ett förslag till alternativrapport till EU:s rapport om implementeringen av FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren