Svar: Remiss om EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tilväxt, skapande och värderingar

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Syftet med denna grönbok är att inleda en bred allmän diskussion om konsekvenserna av den pågående omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet, som kännetecknas av en tilltagande konvergering av medietjänster och av sättet som dessa tjänster konsumeras och levereras på.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren