Svar: Remiss om Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Läs missivet

Läs remissen

 

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I detta betänkande redogör utredningen för sitt arbete och sina förslag om valfrihet inom socialtjänstens område.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten