Svar: Remiss om Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)

Läs missiv och remiss

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Boverket fick i mars 2013 i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma om lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver ändras och vid behov lämna förslag på förbättringar. Boverkets översyn har mynnat ut i denna rapport som överlämnades till regeringen i december 2014. Lagförslaget innehåller flera nya bestämmelser till exempel:

  • Om sökanden går med på det, kan ägaren av ett flerbostadshus ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen. Fastighetsägaren kan då välja att göra egna tilläggsarbeten och alltså använda bidraget som en delfinansiering av en mer generell lösning.
  • Krav på ett medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening, till att anpassningen utförs och att någon återställning efter utflytt inte behöver ske, lyfts in i lagen som ett villkor för bidrag. Ett liknande krav fanns tidigare i Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46), men efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har Boverket tagit bort detta krav i föreskrifterna.
  • Ändringar i villkoren för bidrag efter ett bostadsbyte.
  • Utökade möjligheter för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att få bidrag för att återställa anpassningar.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren