Remiss om Promemorian Vissa skollagsfrågor – del 1

Läs missivet

Läs remissen 

Läs vårt remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 12 december 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast 20 januari 2014.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Denna promemoria innehåller förslag till ett antal ändringar i skollagen (2010:800) och i skolförordningen (2011:185). I detta avsnitt sammanfattas de föreslagna ändringarna i den ordning de redovisas i promemorian.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Jyrwall Åkerberg