Svar: Remiss om Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

 

Missiv

Remiss

 

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Socialdepartementet
har haft en arbetsgrupp tillsatt för att se över reglerna för
handikappersättning och vårdbidrag i syfte att göra ersättningarna mer
rättssäkra och förutsägbara. Arbetsgruppen föreslår att nuvarande bidrag
ersätts med två nya stöd: en renodlad merkostnadsersättning för barn och vuxna
med funktionsnedsättning samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar vid
funktionsnedsättning hos barn.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein