Svar: Remiss om Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

TLV tog i mars 2014 initiativ till rundabordssamtal i frågan om läkemedel som lämnar förmånerna. Centrala aktörer, se bilaga 1, bjöds in för att gemensamt diskutera frågan i stort samt identifiera möjliga förbättrings-åtgärder utifrån det regeringsuppdrag TLV fick i april 2014.

Uppdraget av regeringen var att utreda frågan om läkemedel utanför förmånerna. Denna rapport är slutredovisningen av detta uppdrag.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson