Svar: Remiss på förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv KOM 2015 65

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver
vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser
som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör
ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens
prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi
tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del
av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Syftet med förslaget är att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster.

Handläggare på
Handikappförbunden

Mia
Ahlgren