Svar: En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Missiv

Remiss

I promemorian lämnas bl.a.
förslag som innebär att grundskolans timplan ska stadieindelas. En sådan förändring
bedöms bl.a. kunna underlätta för huvudmännen att garantera att eleverna får
den undervisningstid de har rätt till. Den stadieindelade timplanen bedöms även
leda till en mer likvärdig skola och underlättar för enskilda elever om de vill
byta skola. Förslaget innebär att i den nya timplanen fördelas den minsta
garanterade undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och
högstadiet).

Vi vill särskilt uppmärksamma
förbunden på det förslag som läggs kring anpassad studiegång. I promemorian
föreslås att skollagens bestämmelse om anpassad studiegång ska justeras.
Eftersom studier i gymnasieskolan i dag utgör i det närmaste en förutsättning
för att en ungdom i ett senare skede ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden,
föreslås att bestämmelsen om anpassad studiegång får ett tillägg som innebär
att i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången
utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå
behörighet till gymnasieskolan.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg