Svar: Remissavisering Översättning av FN:s allmänna kommentarer om tillgänglighet och likhet inför lagen

Länk till orginaltexten på engelska hos FN

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått regeringens uppdrag att översätta allmänna kommentarer till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svenska, som är till för att tolka artiklar om tillgänglighet (artikel 9) samt likhet inför lagen (artikel 12).

MFD har tagit fram ett utkast till översättningen av de allmänna kommentarerna från FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gå särskilt igenom och lämna synpunkter inom de områden som ni är mest berörda av. Syftet från MFD är att kvalitetssäkra översättningen.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren