Remittering av promemoria Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader S2023/0279

Remisslista Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast 15 december 2023.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 24 november.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla kring kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024.

Arbetsgivaren till en anställd med beslut om särskilt högriskskydd kan fortfarande ansöka om ersättning för kostnader för utbetald sjuklön inom ramen för denna förmån.

 

Regeringen har i Budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 utg. omr. 10 avsnitt 2.8 och 2.9.7) aviserat att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska avskaffas.

I denna promemoria föreslås att bestämmelserna i lagen (1991:1047) om sjuklön om ersättning för höga sjuklönekostnader ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2024.

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla i fråga om kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024.

Arbetsgivaren till en anställd med beslut om särskilt högriskskydd kan fortfarande ansöka om ersättning för kostnader för utbetald sjuklön inom ramen för denna förmån.

Remissvar

Svaret kommer att publiceras här.