Svar: Samspel för hälsa, SOU 2018:80

Läs remissen här

Skicka synpunkter till: Intressepolitisk chef

Sammanfattning av remissen
Utredningen utgår från den variation som i mer än trettio år präglat svensk sjukfrånvaro. Den tar också avstamp i uppfattningen att hälso- och sjukvården i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, kan höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och kan påverka sjukfrånvaro i positiv riktning.