Svar: Slutbetänkande av samordnaren för Unga som varken arbetar eller studerar: Vårt gemensamma ansvar (SOU 2018:11)

Remiss Vårt gemensamma ansvar

Slutbetänkandet Vårt gemensamma ansvar

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast 2018-12-17.

Inger Ashing är regeringens samordnare för Unga som varken arbetar eller studerar.

Samordnaren har i detta slutbetänkande lämnat förslag och bedömningar utifrån det övergripande målet att bidra till att fler unga kvinnor och unga män ska kunna etablera sig i samhället. Då många faktorer påverkar ungas livsvillkor, förutsättningar och möjligheter till etablering krävs flera åtgärder på olika nivåer för att förändring och förbättring ska kunna ske. Det handlar om allt från förbättrade insatser för enskilda individer, förändringar i regelverk, styrning och organisering av olika myndigheter och aktörer, till större samhällsförändringar.

Ansvarig på Funktionsrätt Sverige: stefan.akerberg@funktionsratt.se