Svar: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Förslaget till nationell digitaliseringsstrategi innehåller två övergripande mål och sju delmål. De övergripande målen fokuserar på barns och elevers digitala kompetens och på användningen av digitaliseringens möjligheter i undervisning och lärande. Delmålen utgår från sju särskilt prioriterade områden där skolväsendet behöver ta kliv framåt.

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att lyckas med skolväsendets digitalisering behöver alla berörda aktörer bidra och samverka. Syftet med den nationella digitaliseringsstrategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet under åren 2023–2027 för att på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.