Svar: Dnr 2022:1205 rörande ändring i skolförordning (2011:185), förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser.

Denna remiss har inte aviserats eftersom den är mindre, kort och av formaliakaraktär.  Dessutom är flera av medlemsförbunden själva remissinstanser.