Svar: Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället

Funktionsrätt Sverige ställer sig överlag positiva till de förslag som presenteras i promemorian. Vi saknar dock förslag för hur det långsiktiga stödet ska utformas för att säkerställa tillväxt i det civila samhället, förslag för att säkerställa delaktighet för personer med funktionsnedsättning och för att underlätta för föreningar med litet medlemsunderlag.

Länk till remissen