Svar: En ny ordning för asylsökandes boende, SOU 2022:64

Läs remissen här

Sammanfattning av remissen

Regeringen beslutade den 16 september 2021 ett kommitté­direktiv om ett ordnat initialt mot­tagande av asyl­sökande (dir. 2021:71). Enligt direk­tiven skulle utredaren bl.a. lämna förslag på hur en skyldig­het för alla asyl­sökande, utom ensam­kommande barn, att i högst 30 dagar bo i ett mottag­nings­center kan utformas.

Ett tilläggsdirektiv i mars 2022, Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12), dir. 2022:16 (pdf 81 kB) innebar att utredaren ska föreslå åtgärder för att asyl­sökande ska välja att bo i Migrations­verkets boenden under hela asyl­tiden.  Utredaren ska även föreslå ytter­ligare åtgärder i form av sank­tioner eller incita­ment i syfte att fler asyl­sökande ska bo i Migrations­verkets boenden under hela asyltiden. Förslagen till åtgärder ska också innefatta hur ett villkor för dag­ersätt­ning och särskilt bidrag som innebär att asyl­sökande ska bo i Migrations­verkets boenden kan utformas. Utredaren ska också lämna förslag på hur en lag­reglerad skyldig­het att delta i sam­hälls­intro­duktion kan utformas, analysera om det bör införas sank­tioner eller incita­ment kopplat till skyldig­heten och i så fall lämna sådana förslag.

Utredningen har nu inkommit med ett delbetänkande som består av tre delar.

  • Den första delen av utred­ningens uppdrag har bestått i att föreslå åtgär­der för att fler ska bo på asyl­boende. Utgångs­punkterna har varit att möjlig­heten för asyl­sökande att välja eget boende med bibehållna förmåner ska tas bort och att så många asyl­sökande som möjligt i stället ska bo på asyl­boende.
  • Andra delen i utred­ningens uppdrag har varit att föreslå en skyldig­het för asyl­sökande att delta i den sam­hälls­intro­duktion som anord­nas av Migrations­verket.
  • Den tredje delen av utred­ningens uppdrag har varit att analy­sera behovet av sanktions­möjlig­heter vid missköt­samhet på Migrations­verkets boenden och lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.