Svar: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – betänkande från utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2018:44)

Länk till remissen

Sammanfattning
Utredningens huvudsakliga uppdrag kan sammanfattande beskrivas med att utredningen ska lämna förslag till lagstiftning i två delar.

  • I den första delen lämnar utredningen förslag om hur reglerna i LOU och LUF om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras enklare och flexiblare.
  • I den andra delen av uppdraget ska utredningen överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämna förslag till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader.

Handläggare hos Funktionsrätt Sverige: Mia Ahlgren