Svar: Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44

Läs remissen här

Läs missivet här

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
I betänkandet lämnas förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet) bör genomföras i Sverige.

Syftet med tillgänglighetsdirektivet, är att skapa gemensamma krav på  tillgänglighet och därigenom undanröja hinder på den europeiska inre marknaden. Det syftar också till att bidra till genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och leda till bättre förutsättningar för personer med någon form av funktionsbegränsning att vara delaktiga på lika villkor inom hela EU.

Kraven innebär att det krävs tillgänglighetsmärkning för vissa uppräknade produkter samt gemensamma krav för vissa tjänster. Tillgänglighetskraven kan även användas för andra produkter och tjänster i upphandling med mera. Direktivet ska vara infört i svensk lag senast den 28 juni 2022.