Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 10 oktober 2024.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 15 september 2024.

Skicka synpunkter till: Tor Gustafsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Uppdraget innebar att utreda lättnader i kraven avseende bostäders lämplighet för det avsedda ändamålet, tillgänglighet och användbarhet, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö avseende dags- och solljus samt skydd mot buller.

Utredningen visar att det är möjligt att föreslå lättnader i vissa krav för att minska kostnaderna vid byggande av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat byggande. För att få den effekt som efterfrågas i uppdraget, det vill säga att påtagligt minska kostnaderna, så räcker det dock inte att ändra byggreglerna.

De förslag som Boverket bedömt motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt är lättnader i kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga samt en ändring i trafikbullerförordningen.

I slutrapporten för uppdraget redovisas Boverkets slutsatser, författningsförslag och beskrivning av konsekvenser. Rapporten innehåller också beskrivningar av idag gällande regler och konsekvenser av tidigare regelförenklingar samt information om studentbostadsmarknaden, varför det inte byggs mer studentbostäder och om hur studenter vill bo.

 

Remissvar

När svar skickats in kommer det att publiceras här.