Svar: Utkast till allmän kommentar 7 om funktionsrättsorganisationers involvering i beslutsprocesser

Missiv

Remiss

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Övervakningskommittén för funktionsrättskonventionen har tagit fram sex allmänna kommentarer för att ge stöd i tolkningen av vissa artiklar i konventionen.

Vi har tidigare lämnat synpunkter på utkast till allmänna kommentarer till flera av dessa.

Nu finns ett utkast till en sjunde allmän kommentar som handlar om artiklarna 4.3 och 33.3 om funktionsrättsorganisationers involvering i beslutsprocesser respektive övervakning av konventionen..

Övervakningskommittén vill gärna ha färdiga förslag på text för konkreta delar i utkastet, och eventuellt tillägg till texten med en kort motivering.

Artikel 4.3 I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

Artikel 33.3 Det civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, ska involveras i och fullt ut medverka i övervakningsförfarandet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren