Svar: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Dnr: 1.1–2016-005861

Sammanfattning

•Regeringen gav den 17 december 2015 (S2015/08135/RS (delvis)) Läkemedelsverket uppdraget att i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och i samråd med övriga berörda aktörer uppdatera, vidareutveckla och sprida informationen om generiskt utbyte till förskrivare, farmaceuter och patienter genom materialet ”Ett tryggt byte på apotek”.

•Vidare ska Läkemedelsverket och TLV se över och uppdatera den information om generiskt utbyte som redan finns tillgänglig, både på respektive myndighets webbplats och i annan form (t.ex. informationsmaterial till förskrivare, farmaceuter och patienter).

•Läkemedelsverket och TLV ska även ge förslag på nya sätt för att sprida informationen i materialet ”Ett tryggt byte på apotek”.

Handläggare på Handikappförbunden

Martina Bergström