Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, har under hösten 2021 arrangerat en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen har getts vid fyra tillfällen med olika teman. Varje tillfälle har bestått av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal. Ta gärna det av utbildningarna i efterhand via Youtubefilmerna längre ner på den här sidan!

Bakgrund

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats i omgångar. Några av de största förändringarna skedde mellan 60-talet och 90-talet då bland annat landstingen (nu regionerna) tog över flera av statens ansvarsområden.

Därefter har det inte skett några stora förändringar, förrän nu. En åldrande befolkning med multipla hälsoproblem, omotiverade regionala skillnader i bland annat tillgänglighet, snabba medicinska framsteg och begränsade resurser ställer krav på kostnadskontroll och en omfattande reformering av den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisering.

Strävan mot ett personcentrerat arbetssätt

Samma reformering pågår också internationellt med en strävan mot ett mer integrerat personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten först och främst ska ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.

I Sverige har utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” arbetat med att ta fram en gemensam målbild och en färdplan för omstruktureringen av hälso- och sjukvården. Denna omställning ”God och nära vård” innebär en mer tillgänglig och närmare vård och ett skifte från dagens hälsosystem som är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor.

Kärnan i God och nära vård är alltså ett personcentrerat förhållningssätt. Men vilken nytta har jag som patient av en personcentrerad vård? Hur vet jag om den vård jag får är personcentrerad? Hur ska jag kräva att få personcentrerad vård? Är personcentrerad vård evidensbaserad? Vad säger forskningen? Vad säger etiken?  Vad säger lagstiftningen?

Grundkursens fyra utbildningstillfällen

Powerpointpresentationer från samtliga tillfällen:
Presentationer från kursen i personcentrerad vård

Tisdagen den 21 september kl 13-16:
Introduktion till personcentrerad vård

Spellista på Youtube

Grupparbete vid det första utbildningstillfället:

 1. Vad innebär personcentrerad vård för mig som patient/närstående?
 2. Vad krävs av mig som patient/närstående inom personcentrerad vård?
 3. Vilka är mina upplevelser av personcentrering inom svensk sjukvård ?

Hemuppgift vid samtliga tillfällen: 

Välj ut något av dina möten eller samtal (vilket som helst, kan vara vård, eller annat) under veckan. Tänk igenom innan hur du skulle kunna göra det samtalet personcentrerat. Genomför samtalet. Skriv ner dina reflektioner och ta med till nästa gång.


Onsdagen den 29 september kl 13-16:
Personcentrerad vård i praktiken

Titta på Youtube

Grupparbete vid det andra utbildningstillfället:

 1. Vilken är din praktiska erfarenhet av personcentrerad vård; har du deltagit i personcentrerad vård?
 2. Vilka organisatoriska utmaningar eller möjligheter för personcentrerad vård ser du?
 3. Uppgift från förra tillfället: Dela erfarenheter ifrån det genomförda personcentrerade samtalet. Notera kortfattat någon/några reflektioner.

Onsdagen den 6 oktober kl 13-16:
Möjligheter och utmaningar i omställningen till personcentrerad vård 

Titta på Youtube

Grupparbete vid det tredje utbildningstillfället:

  1. Det finns lagar kopplat till personcentrerad vård, varför har de inte fått större genomslag tror du?
  2. Vilka är dina erfarenheter av personcentrerad dokumentation?
  3. Vilka är de stora hindren/de viktigaste faktorerna för att möjliggöra personcentrerad vård som du ser det?
  4. Uppgift från förra tillfället: Dela erfarenheter ifrån det genomförda personcentrerade samtalet. Notera kortfattat någon/några reflektioner.

Torsdagen den 14 oktober kl 13-16:
Forskning om och evidens kring personcentrerad vård

Titta på Youtube

Grupparbeten vid det fjärde utbildningstillfället:

Grupparbete 1: Forskning

 1. Är du/ni i er organisation vana vid att ta del av forskningsresultat?
 2. På vilket sätt skulle du/ni vilja ta del av forskningsresultat?
 3. På vilket sätt kan forskningen sammanställas på ett mer tillgängligt sätt?
 4. På vilket sätt kan vi arbeta med samskapande (mellan forskare och patienter/medborgare) i forskningsprocessen?

Grupparbete 2: Personcentrerat lärande / presentation av verktyg 

 1. Vad innebär det att lyssna på någon, och hur fungerade det i dina samtal?
 2. Kunde du i samtalen initiera/upprätthålla ett partnerskap, varför/varför inte?
 3. Var det något som var speciellt utmanande i samtalen?
 4. Något som fungerade väldigt bra? Vad var det som gjorde att det fungerade så bra?

Grupparbete 3: Hur ska vi arbeta framöver? 

  1. Dela gärna med dig av din planering kring vad du kommer arbeta med framöver (för att ta ett steg mot ökad personcentrering).

Tips på litteratur till kursen:

GPCCs webbplats www.gu.se/gpcc

Sedd i vården, Riksförbundet HjärtLungs kampanj för personcentrerad vård

SVENSK STANDARD · SS-EN 17398:2020, Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård  https://www.gu.se/gpcc/nytankande-standard-for-patientmedverkan-i-personcentrerad-vard-nu-tillganglig

Från mottagare till medskapare – Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård: https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-2018-08-Från-mottagare-till-medskapare.pdf

En strategi för genomförande av vision e-hälsa Nästa steg på vägen 2020–2022 https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2021/02/Strategin-for-genomforande-av-vision-ehalsa-for-2020-2022.pdf

SKRs webbsida om personcentrerat förhållningssätt https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/personcentreratforhallningssatt.16029.html