Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 har Funktionsrätt Sverige valt att fokusera på fem valfrågor från den europeiska funktionsrättsrörelsens gemensamma manifest.

Våra fem valfrågor

Stärk tillgång till rättvisa! – Anta ett likabehandlingsdirektiv i linje med Funktionsrättskonventionen!

Den europeiska funktionsrättsrörelsen driver frågan om att förstärka EU:s lagstiftning om likabehandling. Kravet är att EU ska anta ett reviderat, horisontellt likabehandlingsdirektiv.

Sedan 2000 finns det EU-lagstiftning om likabehandling som gäller inom arbetslivet, men så ser det inte ut inom andra områden. 2008 lade EU fram förslag om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på andra områden än arbetslivet.

Förslaget har blockerats och ännu inte blivit verklighet.

Händer i olika färg sträcks ut mot varandra


Säkerställ att EU:s resurser går till inkludering och stärkta rättigheter!

Den europeiska funktionsrättsrörelsen vill att EU öronmärker finansiering för social inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Andra uppmaningar från rörelsen till EU är att ge tydliga instruktioner till medlemsländer om hur EU:s fonder ska användas för att stärka funktionsrätt och att främja investeringar i tillgänglighet på lokal nivå.

En portmonnä och mynt

 


Säkerställ förutsättningar och resurser för funktionsrättsorganisationer att delta effektivt i demokrati och lagstiftning!

I sitt valmanifest betonar den europeiska funktionsrättsrörelsen vikten av att personer med funktionsnedsättning – och de organisationer som företräder dem – ges möjlighet till ett effektivt deltagande i EU:s politiska liv, i valrörelser men också i utarbetande av EU:s lagar, initiativ och budgetar.

Det behöver avsättas ekonomiska resurser och tas fram nya verktyg för detta ändamål.

 


Säkerställ digital delaktighet för alla och AI-lösningar som inte diskriminerar!

Idag är många personer med funktionsnedsättning effektivt utestängda från det digitala samhället, bland annat på grund av otillgängliga digitala lösningar och att många EU-medborgare saknar en fungerande e-legitimation.

Inför valet 2024 understryker den europeiska funktionsrättsrörelsen vikten av digital inkludering – att säkerställa att den digitala omställningen sker på ett sätt som är fullt ut tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, som en grundförutsättning för att minska digital utestängning. Det är också viktigt att digitala lösningar är icke-diskriminerande, vilket är särskilt aktuellt i samband med den pågående AI-revolutionen. Idag finns det en diskriminerande tendens sättet data hanteras av algoritmerna.

Datakod och ett ansikte


Skydda rättigheterna för migranter med funktionsnedsättning!

Den europeiska funktionsrättsrörelsen vill att EU utvecklar och finansierar stöd och service till asylsökande och flyktingar med funktionsnedsättning i EU. Kriget i Ukraina har aktualiserat vikten av att migranter med funktionsnedsättning inte diskrimineras vid mottagande eller etablering i ett nytt land. Idag möter de ofta bristande kunskaper om deras behov och blir hänvisade till otillgängliga bostäder osv.

Här har Sverige också stora möjligheter att ställa krav på ett funktionsrättsperspektiv i samband med stödet till återuppbyggnaden av Ukraina.


Information på andra webbplatser

Den europeiska funktionsrättsrörelsens manifest samlar frågor av stor betydelse för levnadsvillkoren för närmare 100 miljoner personer med funktionsnedsättning inom EU. Du hittar hela manifestet via vår samarbetsorganisation European Disability Forum, EDF.