Vi vill se en nationell patientenkät på temat funktionsnedsättning

 Funktionsnedsättningar syns inte i statistiken

Det finns ett stort behov av statistik kring hur personer med funktionsnedsättningar upplever hälso- och sjukvården. Bristen på relevant fakta är troligen ett skäl till varför perspektivet funktionsnedsättningar helt saknas i utredningen om jämlik hälsa.
Vi kan tala hur mycket vi vill om jämlik hälsa och patientcentrerad vård, men om vi saknar relevanta kunskaper om hur vården verkligen fungerar, blir orden bara just ord. Detta är särskilt tydligt när det gäller personer med funktionsnedsättning.

Vi vet att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Vi vet också att dödligheten i vissa sjukdomar är mycket högre för personer med vissa funktionsnedsättningar än för befolkningen i övrigt. Men i övrigt vet vi väldigt lite.

Det saknas statistik om personer med funktionsnedsättningar och det gäller inte bara inom vården. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gett Sverige skarp kritik för detta. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med data för att kunna bedöma om vi uppfyller konventionen. 

Inom hälso- och sjukvården finns egentligen bara en enkät som vänder sig till en så stor population, och det är den nationella patientenkäten. Den vänder sig till över 100 000 personer och hanterar frågor som bemötande och om informationen man fått varit tillräcklig. 

Det skulle vara av stort intresse att få veta hur personer med funktionsnedsättning upplever bemötandet inom vården. Det skulle också vara intressant att få veta om informationen inom vården ges på ett sätt så att alla förstår, också personer med kognitiva svårigheter, hörsel eller synnedsättning, eller om det är så att den inte är tillgänglig för alla.

Först när vi har fakta på bordet kan vi börja tala om jämlik hälsa och patientcentrerad vård på allvar. Sveriges landsting och regioner har nu möjlighet att skaffa sig ett riktigt bra underlag inför den kommande funktionshinderpolitiska strategiperioden som påbörjas 2017. Vi behöver en nationell patientenkät på temat funktionsnedsättning.

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden

Artikeln i Dagens Samhälle