Inspirerade av Januariöverenskommelsens 73-punktsprogram, har vi inom rörelsen tagit fram ett eget program med 73 konkreta förslag, samtliga fullt genomförbara utan dröjsmål. Vi vill med detta både peka på omfattningen av utmaningarna, men samtidigt också visa på möjliga lösningar. Från rörelsen sida står vi med uppkavlade ärmar, beredda att ta ett kraftfullt grepp om problemen. Vi förutsätter att regering, samarbetspartier och riksdag är beredda att göra detsamma.

Arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning är kraftigt eftersatt. Sedan 1980 när lönebidraget infördes och Samhall grundades, har inga reformer som har haft någon större betydelse genomförts. Olika regeringar, oavsett färg, har i bästa fall höjt anslagen i statsbudgeten men med anmärkningsvärt begränsat utfall i verkligheten. För snart tio år sedan avslutades FunkA-utredningen men sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar är alltjämt betydligt lägre än för övriga befolkningen.

Konjunkturläget påverkar inte

Konjunkturläget påverkar inte nämnvärt. Även i tider då arbetsmarknaden varit historiskt stark, märks det knappt i att fler personer med funktionsnedsättning kommit i jobb. Trots att Sverige antagit konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, råder det stora skillnader i levnadsvillkor för många med funktionsnedsättning i jämförelse med övrig befolkning. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning har under en tioårsperiod ökat snabbast i Sverige jämfört med övriga Europa. Möjligheterna till egen försörjning genom arbete är en grundläggande förutsättning för självförsörjning och oberoende.

Coronapandemin 

Följderna av Coronapandemin försvårar för allt fler av våra medlemmar som riskerar hamna allt längre bak i kön. Oron är stor inför den omfattande reformeringen av arbetsförmedlingen då planerna som har presenterats hittills inte tar höjd för de olika behoven som finns i hela bredden av funktionsnedsättningar. Samtidigt ser vi nu stora politiska möjligheter att reformera arbetsmarknadspolitiken.

Nödvändiga reformer Rörelsens 73-punktsprogram.

Programmet överlämnades digitalt till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 16 juni 2021 kl. 14.15.

Organisationer som har ställt sig bakom 73-punktsprogrammet (i alfabetisk ordning)

Afasiförbundet
Ångestförbundet ÅSS
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
DHR
Diabetesförbundet
Dyslexiförbundet
Fabryföreningen i Sverige
Fibromyalgiförbundet (FF)
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Förbundet Unga Rörelsehindrade
HIV-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsfonden
Huvudvärksförbundet
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Independent Living Institute
Mag- och tarmförbundet
Neuro
Njurförbundet
Osteoporosförbundet
Parkinsonförbundet
Personskadeförbundet RTP
Primär immunbrist organisationen (PIO)
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
RG Aktiv rehabilitering
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Balans
Riksförbundet cystisk fibros (RfCF)
Riksförbundet DHB
Riksförbundet FUB
Riksförbundet för ME-patienter
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförbundet Grunden
Schizofreniförbundet
STROKE-riksförbundet
Svenska Downföreningen
Svenska Epilepsiförbundet (SEF)
Svenska OCD-förbundet
Sveriges Dövas Riksförbund
Synskadades Riksförbund (SRF)
Tandhälsoförbundet (TF)
Unga Allergiker
Unga Hörselskadade
Unga Reumatiker