Kvinnors rättigheter och funktionsrätt går hand-i-hand

Idag på Internationella kvinnodagen vill vi lyfta alla kvinnors rättigheter med särskilt fokus på situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. 

Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning i Sverige lever under sämre livsvillkor än kvinnor utan funktionsnedsättning och även än män med funktionsnedsättning. Det handlar om sämre hälsa, sämre ekonomi och möjlighet till arbete och om en större utsatthet för våld. Detta trots att staten enligt både FN:s kvinnokonvention och FN:s funktionsrättskonvention artikel 6, ska respektera, skydda och fullgöra rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning. Här ingår ett ansvar för att motverka och förhindra alla former av diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning. 

Frihet från våld 

Frihet från våld är en viktig del av kvinnors rättigheter. Mörkertalen när det gäller kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet är stor. Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning oftare utsätts för övergrepp och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och även för våld i nära relationer. Det kan handla om våld från en partner eller från till en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan har en beroendeställning till. 

En ny kartläggning från Myndigheten för delaktighet, MFD, bekräftar detta och även att den pågående nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inte på ett tillfredställande sätt fångar upp situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. Här krävs bland annat ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete för personer med funktionsnedsättning på alla samhällsnivåer, men också kunskap och metoder inom flera områden som berör kvinnor, bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning av flickor och kvinnor och prostitution och människohandel. 

Nu under det svenska ordförandeskapet för EU:s ministerråd förhandlas innehållet i ett lagstiftningsförslag om ett stärkt skydd för våld mot kvinnor. Syftet är att fylla luckor i lagstiftningen om våld mot kvinnor och flickor i hela Europeiska unionen, EU, särskilt när det gäller de

n juridiska definitionen av våldtäkt, erkännande av kvinnlig könsstympning som ett brott och lagföring av viktiga former av våld på nätet. 

Sämre ekonomi 

Illustration på fyra kvinnor i olika åldrar och funktionsnedsättningar är på väg framåt med en knuten näve upp i luften. Det står 08 Mars högst upp och Internationella Kvinnodagen längst ner på bilden.

MFD och Jämställdhetsmyndighetens rapport från 2019 visar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen. 

Sexuella och reproduktiva rättigheter 

Vårt projekt Min sexualitet – min rätt har under förra året tagit fram två rapporter, den ena är en kartläggning om sexualitet och sexuell hälsa och den andra om föräldraskap. 

Rapporterna bygger på intervjuer och egna erfarenheter och även här ser vi att kvinnor med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerade på olika sätt. 

Ta del av projektets arbete och av rapporterna: Länk till projektets sida 

Genom att använda mänskliga rättigheter som verktyg kan vi påverka samhället och politiken för att skydda och främja rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning och se till att deras erfarenheter hörs och respekteras.