Nya byggregler riskerar försämra tillgängligheten i nya bostäder

Fasaden av en modernistisk byggnad med många olika färgnyanser
Foto: Juan Jimenez/ Mostphotos

Den 25 augusti gick remisstiden ut för Boverkets förslag om nya byggregler gällande tillgänglighet och användbarhet. Reglerna bygger på en helt ny modell som innebär att mått och detaljregler till stor del försvinner från föreskrifterna. Alla hänvisningar till standarder tas också bort.

Tanken är att byggaktörerna ska ges större frihet i utformningen av bostäder/byggnader. Men den nya modellen har mött kritik från Funktionsrätt Sverige och flera andra remissinstanser eftersom de riskerar leda till försämringar av både kvalitet och tillgänglighet i den byggda miljön.

Funktionsrätt Sverige menar att de nya förslagen innebär att staten mer eller mindre abdikerar från sitt ansvar att säkerställa tillgänglighet och god kvalitet i utformningen av byggnader.

– Förslagen öppnar upp för en otydlighet i praxis där olika byggentreprenörer kan hänvisa till olika skrivningar i handböcker och branschmaterial för att få lösningar godkända. Risken är då uppenbar att byggnadsnämnder runtom i landet kommer att uppleva sig pressade att acceptera lösningar som inte har godtagbar tillgänglighet, säger Nicklas Mårtensson, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

De allmänna råden och de standarder som idag är kopplade till föreskrifterna innehåller mått och detaljregler som har varit en viktig utgångspunkt i byggprocessen och är baserade på forskning kring faktiska användarbehov – kunskaper som riskerar att gå förlorade om de inte längre kopplas till gällande regelverk.

– De allmänna råden och standarderna vägleder byggentreprenörerna så att de kan göra rätt från början. De fungerar i praktiken som en kvalitetssäkring för tillgängliga och hållbara bostäder, säger Nicklas Mårtensson.

Bostadsminister Andreas Carlson har meddelat att regeringen nu kommer att analysera den kritik som riktats mot de föreslagna förändringarna av byggreglerna, bland annat från Funktionsrätt Sverige och från Sveriges Arkitekter.

– Vi välkomnar detta och vi håller med Sveriges Arkitekter när de konstaterar att det behövs ett rejält omtag av reformeringen av byggregler med större fokus på kvalitet och hållbarhet, säger Nicklas Mårtensson.

Här kan du läsa Funktionsrätt Sveriges remissvar på förslagen från Boverket:

Vårt remissvar: Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader (25 augusti)

Vårt remissvar: Boverkets förslag till föreskrifter vid användning av byggnader (16 juni)

(Nyheten publicerades först den 17 juli men har uppdaterats den 28 augusti).