Nyhet: Vi förväntar oss lagändringar som säkerställer samtliga moment för alla grundläggande behov

Idag har vi skickat in vårt remissvar till förslaget ”Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning”. Vi ser positivt på att regeringen vill förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Men vi är starkt kritiska till förslaget att i lagtext skriva in gällande praxis om att grundläggande behov endast ska räknas till den del hjälpbehovet som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär. Det skulle innebära att den rättstillämpning som nu strider mot lagens intentioner och förarbeten skulle lagfästas för gott.

Nu förväntar vi oss att regeringen återkommer med förslag till förtydligande lagändringar som säkerställer att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska vara grundande för rätten till assistansersättning. Det är den enskilt viktigaste och mest brådskande lagändring som behöver göras för att säkerställa att lagen tillämpas utifrån dess intentioner och förarbeten.

Läs hela remissyttrandet