Nyhet: Viktigt förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 0–20 år

Funktionsrätt Sverige har avgivit remissvar över delbetänkandet ”Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Utredningen har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. Funktionsrätt Sverige är positiva till utredningens övergripande förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga mellan 0 och 20 år.

”Det här är ett efterlängtat förslag som vi tror över tid kan förbättra hälsan och livsvillkoren för barn och unga med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Idag finns många glapp mellan skola och olika hälso- och sjukvårdsverksamheter så som BUP och rehabilitering/habilitering. Det här förslaget skulle kunna täppa till dessa”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Bild på Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Däremot har vi lyft i vårt remissvar att förslag saknas som tillgodoser det stora behov av kompetenssatsningar som finns inom hälso- och sjukvården.

”I synnerhet behöver kompetensen om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser stärkas. Med kunskap och bra strukturer är det mycket lättare att arbeta förebyggande. Vi hade också gärna sett att andra delar än den medicinska delen av elevhälsan också fanns med i utredningens uppdrag, såsom det kurativa stödet”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

I vårt remissvar betonas också vikten av att lyssna på de unga själva.

”Det är mycket viktigt att barn och unga själva görs delaktiga i beslut och verksamheter som riktar sig till dem. Många lösningar har de unga själva”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Ta del av Funktionsrätt Sveriges remissvar över ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU” 2021:34).