Press: Tiden är ute. Regeringen måste ge svar om ersättningarna för smittskydd

Idag är det den 21 september. Om 9 dagar är det sista chansen att söka ersättningarna förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning, med anledning av corona. ”De som berörs undrar över fortsättningen. Tiden är ute, regeringen måste ge svar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

De som berörs av ersättningarna, som kan sökas för perioden den 1 juli till den 30 september, är personer som har diagnoser som innebär risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomstillstånd vid covid-19 samt en del av deras närstående. Många har tvingats stanna hemma från sitt arbete utan ersättning sedan pandemin bröt ut i mars.

”De här personerna har gjort det vi alla skulle göra för att skydda oss själva eller någon vi älskar från ett,vid särskild risk, potentiellt dödligt virus – nämligen hållit sig hemma för att undvika smitta”, säger Elisabeth Wallenius. ”Ersättningarna har inneburit en kortvarig lättnad, men nu står de snart utan igen.”

Vi vet att de som berörs är långt färre än regeringen och Försäkringskassan tagit höjd för. Funktionsrätt Sveriges Novusenkät,* visar att det handlar om ca 84 000 personer, som överhuvudtaget kan komma i fråga för att söka ersättning. Tittar vi på antalet som ansökt om ersättningarna hos Försäkringskassan sedan den 24 augusti, då det blev möjligt att ansöka, handlar det om sammanlagt 3 330 personer (3106 personer som själva är i riskgrupp och 224 närstående).

”Det låga antalet visar inte bara att regeringen och Försäkringskassan haft fel i sina beräkningar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Den visar också att det kan finnas människor som i ren desperation valt att gå till arbetet trots risken för smitta, vilket är mycket oroande.”

Mot bakgrund av dessa siffror, kommer de ca 5,5 miljarder som avsatts för reformen räcka mycket längre än beräknat.

”Det är nu dags för regeringen att ta det enda rätta beslutet nämligen att förlänga perioden för vilken ersättningarna gäller, utvidga gruppen närstående som är berättigade att söka stödet och även titta över om ersättningarna ska beviljas retroaktivt från och med mars”, avslutar Elisabeth Wallenius.

*Funktionsrätt Sveriges enkät
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag Funktionsrätt Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning själva eller nära familjemedlem/närstående till person med en funktionsnedsättning har upplevt de senaste månaderna under pågående Corona-pandemin. Under perioden 23-29 juli har 1122 intervjuer genomförts i Novus Sverigepanel. Undersökningen är representativ för hela populationen inom befolkningen.

Målgrupp
Allmänheten 18-79 år som instämmer i följande:
• har en kronisk/varaktig sjukdom (Ex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes, allergi, njursjukdom, cancer, psykiatrisk diagnos)
• har syn och/eller hörselnedsättning i en sådan omfattning att den påverkar din vardag på ett genomgripande sätt.
• har en annan funktionsnedsättning (Ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriskt tillstånd (ADHD, autism, språkstörning, tourettes syndrom), intellektuell funktionsnedsättning)
• är föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.
• är närstående/familjemedlem till någon med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Målgruppen i enkätundersökningen har en täckning på 47 % bland allmänheten 18-79 år. Målgruppen motsvarar ca 3,5 miljoner människor av den totala populationen på 7,5 milj (18-79 år).

Resultat i denna fråga
1 av 3 av de som förvärvsarbetar (ca 70% av målgruppen) uppger att de stannat hemma från arbetet för att skydda sig själv eller sin närstående. (motsvarar ca 840 000 personer)
7 av 10 av dessa har kunnat arbeta hemma. (motsvarar ca 590 000 personer)
1 av 10 uppger att de har varit hemma utan ersättning eller förlorat sitt arbete. (motsvarar ca 84 000 personer)

Läs hela enkätrapporten samt Funktionsrätt Sveriges kommentarer

Följ vår kampanj www.respektforrattigheter.se