Press: Utredning med nytt lagförslag missar poängen – tillgänglighet är det nya normala

Om några år kommer CE-märkning av till exempel din TV, dator, eller mobil att stå för mer än säkerhet. Produkten ska också vara utformad för att möta olika behov som människor har för att kunna använda den. EU har tillsammans beslutat om gemensamma krav för tillgänglighet i ett direktiv som även kommer att gälla exempelvis banktjänster, e-böcker och näthandel. Produkter och tjänster som inte lever upp till kraven ska i framtiden inte få säljas på EU:s gemensamma marknad. Men det betänkande för att genomföra tillgänglighetsdirektivet som idag lämnas till regeringen missar insikten om tillgänglighet som en självklar del i produkt- och tjänsteutveckling.

I dag överlämnar utredningen för genomförande av det europeiska tillgänglighetsdirektivet sitt förslag till svensk lag till regeringen. Men utredningen har inte fokus på genomförandet av kraven. En stor del av betänkandet handlar om att lyfta fram det som i direktivet anges som ”exceptionella undantag”. Förutom att underlätta för företag att hitta sätt att undvika att leva upp till de gemensamma kraven beslutade av EU, utelämnar och begränsar utredningen genomförandet av direktivet i svensk lag.

Tillgänglighetskraven i direktivet kommer även att kunna användas som en konkurrensfördel av företag och organisationer i fler sammanhang utöver de produkter och tjänster som räknas upp. Den som vill visa att andra produkter eller tjänster lever upp till krav som redan idag ska ställas för ”allt som ska användas av människor” i offentlig upphandling kan utgå från tillgänglighetskraven i direktivet. Men i betänkandet som idag lämnas till regeringen saknas förslag om denna möjlighet ska finnas med i det svenska regelverket.

Funktionsrätt Sverige vänder sig också mot att Post- och telestyrelsen, PTS, ska få en ensam huvudroll i marknadskontroll, tillsyn och konsumenters rätt att klaga.

”Vi anser att det behövs en tydlig balans mellan myndigheterna och föreslår att regeringen ger Konsumentverket en tydlig roll med finansiering. Rättigheter för konsumenter som finns i direktivet måste

Leende kvinna med långt blont hår och glasögona
Foto av Mia Ahlgren

införas fullt ut i svensk lag”, säger Mia Ahlgren, som varit expert för Funktionsrätt Sverige i utredningen.

Funktionsrätt Sverige reagerar också starkt på den förlegade syn som förmedlas i delar av betänkandet på tillgänglighet som en särlösning som åtgärdas i efterhand. Den riskerar att kosta svenska företag försämrad konkurrenskraft och utestänga många från att använda tjänster.

”Det är sorgligt att utredningen inte ser den stora nyttan med att ha enkla och tydliga regelverk för fler produkter och tjänster. Inte minst nu när tillgänglighet och universell utformning som utgår från mänsklig mångfald som norm redan är det nya normala för många framgångsrika internationella teknikföretag”, avslutar Mia Ahlgren.

Funktionsrätt Sveriges expert i utredningen har lämnat ett särskilt yttrande över betänkandet.

Bakgrund till den europeiska tillgänglighetslagen.

Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44

Ta del av pressmeddelandet i Newsmachines pressrum.