Våra medlemsförbund har lyft fram fem särskilt viktiga frågor inför valet 2022. Varje fråga vilar på rätten till jämlik hälsa.

Kvinnlig läkare på IVA kollar data från patient

Jämlik vård för alla

Det spelar ingen roll vem du är eller var i landet du bor – du har rätt till en jämlik vård. Men idag är det många som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Personer med funktionsnedsättning upplever en sämre hälsa och drabbas särskilt hårt av den ojämlika vården. Det gäller både diagnostik och behandling. Strukturer inom vården byggs upp kring de som har minst behov.

Funktionsrätt Sverige vill:
 • Att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård (inklusive tandvården). Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras.
 • Att personcentrerad vård genomförs i hela landet och att funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet.
 • Att staten finansierar minst 1 250 nya specialistläkare i allmänmedicin för att stärka primärvården.

Funktionsrätt Sveriges rapport inför valet 2022:
Jämlik vård för alla (pdf) Ladda ned rapporten om jämlik vård

Bilden visar en kvinna som sitter och arbetar vid datorn

Fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete

Många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden – oavsett konjunktur. De senaste åren har möjligheten till arbete försämrats ytterligare på grund av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Långtidsarbetslösheten har också ökat i spåren av pandemin. Idag är cirka 40 000 personer med funktionsnedsättning långtidsarbetslösa.

Funktionsrätt Sverige vill:
 • Se en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen.
 • Se en rejäl satsning för ett mer inkluderande arbetsliv – riktad mot de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden.
 • Att Arbetsförmedlingen får de direktiv och resurser som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett adekvat individuellt stöd och kunna lämna arbetslösheten.
 • Att de arbetsmarknadspolitiska stöden reformeras. Arbetsförmedlingen behöver uppdaterade verktyg som möter de behov som finns hos arbetssökande och på landets arbetsplatser. De arbetssökande – men även arbetsplatserna – behöver kunna erbjudas ett mer individuellt och långvarigt stöd.
 • Att skyddet mot diskriminering säkerställs i arbetslivet. Det behövs ett bättre stöd för arbetsplatsernas inkluderande arbete och lagkraven på aktiva åtgärder måste förtydligas.

Funktionsrätt Sveriges rapport inför valet 2022:
Hur kan alla få plats i arbetslivet? (pdf) Ladda ned rapporten om arbete

Bilden visar en skolklass som arbetar med läsplattor
Foto: Michael Folmer

Alla elever har rätt till en fungerande skolgång

Omkring 15 procent av alla elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många av dem har funktionsnedsättningar. Många elever med problematisk skolfrånvaro kan misstänkas ha funktionsnedsättning.

Alla elever ska få adekvat stöd, förståelse och anpassning i skolan och under fritiden. Detta ska ske inom ramarna för ett inkluderande skolsystem.

Funktionsrätt Sverige vill:
 • Att det tas fram en nationell handlingsplan som säkerställer alla elevers rätt till en inkluderande utbildning – i lärmiljöer som utformats utifrån principen om universell utformning.
 • Att det fria skolvalet verkligen gäller alla elever. Ta bort skrivningarna i skollagen som ger möjlighet för skolor att neka elever på grund av organisatoriska och ekonomiska svårigheter.
 • Att nationell statistik förbättras, så att den visar hur stödet till elever fungerar och vilka brister som faktiskt finns, men även hur stor andel bland elever med problematisk frånvaro som har funktionsnedsättning.
 • Att en likvärdig tillgång till elevhälsa säkerställs – över hela landet.

Funktionsrätt Sveriges rapport inför valet 2022:
Skolan ska fungera för alla elever
(pdf) Ladda ned rapporten om skolan

Bild av ett brev från Försäkringskassan. Foto: Michael Erhardsson
Foto: Michael Erhardsson

Reformera rättshjälpssystemet

Alla ska ha tillgång till rättvisa. Idag avslås de allra flesta ansökningar om rättshjälp och många har inte tillgång till rättssystemet på lika villkor som andra.

Om du får avslag på en ansökan om sjukersättning eller personlig assistans är det nästan omöjligt att få ekonomiskt stöd för att anlita ett juridiskt ombud. Både funktionsrättsrörelsen och forskare i juridik har påpekat att det här är en orimlig situation.

Funktionsrätt Sverige vill:
 • Att en statlig utredning tillsätts för att förbättra tillgången till rättshjälp för den enskilde.
 • Att det införs kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister.
 • Att den bristande tillgängligheten i rättslokaler åtgärdas – både för allmänhet och anställda.
 • Att budgetmedel tillsätts för att höja kompetensen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt inom hela rättsväsendet.

Funktionsrätt Sveriges rapport inför valet 2022:
Alla ska ha lika tillgång till rättvisa(pdf) Ladda ned rapporten om rättvisa

Den svenska lagboken
Foto: Michael Erhardsson

Stärk rättsskyddet för personer med funktionsnedsättning

Lagstiftningen mot hatbrott gäller inte alla. 2017 stärktes skyddet för transpersoner i Sverige. Nu vill vi se ett motsvarande rättsskydd för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige vill:
 • se en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning.
 • att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott på jämlik grund, som exempelvis etnicitet.

Funktionsrätt Sveriges rapport inför valet 2022:
Luckor i lagen(pdf) Ladda ned rapporten om luckor i lagen